ბარათი/სტიკერი

ტიპი Visa Classic
ვალუტა ლარი
მომსახურების საკომისიო უფასო
ბარათის დამზადება უფასო
სტიკერის დამზადება 10 ლარი
მოტანა უფასო
დაზიანებული/დაკარგული ბარათის/სტიკერის აღდგენა 10 ლარი
ბანკომატიდან თანხის განაღდება:
თიბისი ბანკი, ვითიბი ბანკი, ხალიკ ბანკი, ბაზის ბანკი
უფასო
ბანკომატიდან თანხის განაღდება:
ლიბერთი ბანკი
0.7% მინ. 0.3 ლარი
ბანკომატიდან თანხის განაღდება: სხვა ბანკის ბანკომატები 2.00% მინ. 6.00 ლარი
24 საათიანი განაღდების ლიმიტი ბანკომატებში 15,000 ლარი
კვირის განაღდების ლიმიტი ბანკომატებში 50,000 ლარი
გადახდის კვირის ლიმიტი 50,000 ლარი
გადარიცხვის საკომისიო 50 ლარის ჩათვლით უფასო
გადარიცხვის საკომისიო 50 ლარზე მეტი თანხის 90 თეთრი

სესხი/განვადება

საპროცენტო განაკვეთი წლიური 14%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი წლიური 13%-დან 50%-მდე
მინიმალური თანხა 100 ლარი
მაქსიმალური თანხა 25,000 ლარი
ვალუტა ლარი
მინიმალური ვადა 1 (ერთი) თვე
მაქსიმალური ვადა 48 (ორმოცდარვა) თვე
გაცემის საკომისიო უფასო
პირგასამტეხლო წინასწარ დაფარვაზე უფასო
საკრედიტო ბიუროში გადამოწმების საკომისიო უფასო
უზრუნველყოფა არ მოითხოვება
პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებაზე ვადაგადაცილებული ძირი თანხის 0.15% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
შემოსავლის მინიმალური ოდენობა 200 ლარი

P2P გადარიცხვები

გადარიცხვის საკომისიო 50 ლარის ჩათვლით უფასო
გადარიცხვის საკომისიო 50 ლარზე მეტი თანხის 90 თეთრი
რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი 1500 ლარი
რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის დღიური ლიმიტი 5000 ლარი
არარეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი 50 ლარი
არარეგისტრირებული მომხმარებლისთვის გადარიცხვის დღიური ლიმიტი 200 ლარი

IBAN გადარიცხვები

გადარიცხვის საკომისიო სფეისიდან სფეისზე უფასო
გადარიცხვის საკომისიო სფეისიდან თიბისიზე უფასო
გადარიცხვის საკომისიო სფეისიდან სხვა ბანკზე 50 ლარის ჩათვლით უფასო
გადარიცხვის საკომისიო სფეისიდან სხვა ბანკზე 50 ლარზე მეტი თანხის (გარდა თიბისისა) 90 თეთრი
გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი 25000 ლარი
გადარიცხვის თვიური ლიმიტი 30000 ლარი

გადახდები

მობილური ბალანსის შევსება უფასო
კომუნალური გადასახადების გადახდა უფასო